Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL PSICÒLEG ESPORTIU

L’esport és una activitat a l’alça des de fa molts anys i constitueix un dels fenòmens culturals més importants dels segles XX i XXI. Prova d’això és l’arraigament que ha adquirit dins la societat en àmbits tal com els mitjans de comunicació, el professional, polític, educatiu o d’oci, entre d’altres.

Amb la seva progressió genera noves necessitats i per tant noves maneres de fer, metodologies i professionals que s’afegeixen i complementen l’actuació típica de l’esportista i l’entrenador. Així, en estar en constant evolució el nombre d’àrees que han entrat dins d’aquesta disciplina ha anat augmentant progressivament, entre elles la psicologia.

Aquest desenvolupament es pot explicar en part degut a la concepció de l’esport com a activitat de competició. Aquesta cerca del màxim rendiment ha suposat una constant necessitat de renovació que ha provocat l’aparició de nous coneixements i mètodes per part dels professionals de l’esport, sent la figura del psicòleg esportiu un clar exemple.

 A grans trets podem englobar l’actuació del psicòleg esportiu en tres àrees:

  •  Investigació
  • Assessorament
  • Clínic

 Pel que fa a l’àmbit de la investigació, és una àrea clau en qualsevol disciplina ja que en la seva pròpia concepció està la generació de coneixement. Per tant, el paper del psicòleg en aquest cas és el d’actuar com a investigador en relació a aquells processos psicològics bàsics que tenen a veure amb l’esport i l’activitat física i que, per tant, poden ser aplicables en aquestes.

 Aquests processos psicològics són els següents:

 Atenció i percepció

  •             Temps de reacció
  •             Anticipació i intercepció
  •             Aprenentatge:

                        Efectes de la pràctica
                        Efectes de la retroalimentació
                        Efectes del reforçament

 Percepció i memòria

  •  Visualització

 Motivació i emoció

  • Motivació: per a la pràctica d’esport i exercici físic
  • Emoció: gestió d’emocions en l’esport d’èlit

 Pensament i llenguatge

  • Presa de decisions tàctiques

 Una segona funció és l’assessorament. Aquest es refereix a aquells serveis psicològics que el professional pot oferir als integrants d’un club, federació, institució, etc. Aquests serveis són de suport per a esportistes, entrenadors, pares o àrbitres, entre d’altres, i van en direcció a potenciar el benestar dels participants de l’activitat esportiva i optimitzar el seu rendiment, així com la prevenció de possibles problemes psicològics que puguin sorgir de la pràctica esportiva. Per tant, es tracta de facilitar recursos perque el camí que segueix l’esportista sigui el més òptim possible, ja sigui en condicions on el rendiment tingui una alta importància o bé en iniciació.

Aquesta funció és molt important ja que és l’entrenador (i pares, en el cas dels més joves) qui influeix de manera directa sobre els seus esportistes. Per tant com a psicòlegs podem valdre’ns d’aquesta influència per oferir-li eines amb les que poder treballar amb els jugadors. El psicòleg també pot intervenir directament amb els esportistes, i en alguns casos és necessari, però quan volem transmetre un missatge amb la intenció d’introduir un canvi l’esportista l’interioritzarà més fácilment si l’emissor és una persona coneguda, més habitual i amb més confiança amb el jugador, com és l’entrenador.

L’entrenador és un gran aliat i una figura a partir de la qual podem introduir canvis per optimitzar el rendiment de l’esportista o equip, i és per això que com a psicòlegs hem de saber quina posició prendre per guanyar-nos la seva confiança i ens doni totes les facilitats possibles per a fer la nostra feina.

 Seguint amb l’assessorament el psicòleg també té una funció més educativa o formativa quan ensenya tècniques psicòlogiques i altres aspectes relacionats a entrenadors, esportistes, etc. ja sigui en classes, seminaris o cursos.

 Pel que fa a la iniciació esportiva, la psicologia de l’esport pot actuar en diversos àmbits. A més del mencionat assessorament a pares i entrenadors, es pot tractar d’estudiar la motivació dels joves per la pràctica esportiva. En aquest sentit cal valorar si els pares están influent d’alguna manera en les raons de la pràctica del nen. Un exemple d’això són els casos en que els pares veuen l’esport del fill com a una oportunitat per realitzar alguna cosa que ells no van poder, creant d’aquesta manera exigències i expectatives que no s’ajusten a la realitat del nen.

Per altra banda també cal analitzar l’ansietat competitiva, la qual els esportistes d’entrada volen evitar-la ja que la relacionen directament amb l’error i amb el que significa això. En aquest sentit hi ha diverses estratègies d’intervenció que els psicòlegs podem ensenyar als integrants de la pràctica esportiva per aprendre a afrontar-la.

 Hi ha una tercera funció del psicòleg esportiu, la clínica. Sembla clar que el paper clínic és part inherent del nostre rol com a professionals ja que en més d’una ocasió se’ns presentaran casos que requereixin una intervenció d’aquest tipus. Exemples d’això són determinats problemes que, si bé la seva generació no és exclusivament deguda i pròpia de la pràctica esportiva, sí que pot suposar un factor de risc per a la seva aparició. Prova d’això són els problemes d’ansietat o depressió produïdes per l’estrés competitiu, rehabilitació psicològica de lesions, trastorns alimentaris, conductes obsessives, burnout o retirada, entre d’altres. Per tant podríem dir que el psicòleg esportiu intervé com a clínic quan es produeixen casos com els mencionats i és per això que ha de tenir uns coneixements suficients com per poder actuar correctament.

 Per últim, remarcar que no s’ha d’entendre aquestes funcions del psicòleg esportiu com a àmbits separats sobre els quals triar un equival a relegar l’altre. Un enfoc més interconductual sembla el més adequat per a una activitat professional plena.

Xavier Garcia

Psicòleg  Esportiu