Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

Ensenyar a llegir i escriure a nens dislèxics: Procediment a seguir per ensenyar, treballar i consolidar cada grafema / fonema

En ocasions els nens / es dislèxics tenen severs problemes per establir la conversió grafema / fonema, pel que necessiten un reforç específic per aprendre a llegir. En aquest cas es mostra un exemple de com caldria treballar aquests grafemes perquè el dislèxic els assimili adequadament.

Partim del present procediment, per ensenyar a llegir, s’engloba dins el mètode sintètic.

A mode d’exemple es mostren els exercicis que realitzaríem per a l’aprenentatge-consolidació de la lletra D.

Cada dia es realitzarien una sèrie de tasques, les quals es modificaran en funció del domini del nen / a sobre aquestes, entre les quals trobem les següents:

1r Discriminació auditiva de l’esmentat fonema en paraules donades oralment o mitjançant imatges. 

Exemple: Li mostrem diverses targetes demanant-li que seleccioni les que portin tal so i després li demanem que ens digui, en cada cas, la síl·laba en què es troba el fonema D, és a dir, si ha seleccionat una imatge amb un “PERIÓDICO” , ens hauria de dir “DI”.

Exemple: Li anem dient paraules oralment i ell / a ha de dir si porten o no dit so i, igual que en l’exercici anterior, oferir-nos la síl·laba en què es troba.

2n Treballem la consciència fonològica amb aquest fonema, és a dir, fem jocs mentals amb paraules reals o inventades, (pseudoparaules), en les que aparegui el so a treballar.

Exemple: Li diem la paraula “DIRECTOR” i posteriorment li preguntem:

 • Quantes síl·labes té?
 • Quantes lletres té?
 • Quina posició ocupa la lletra d?
 • Què resultaria si ometem el so / d /?
 • Què quedaria si substituïm el so / d / per / t /?
 • Quina paraula quedaria si ometem la síl·laba en què es troba el so / d /?
 • Etc. (Al principi podem donar-li un suport visual, per exemple trossets de paper, palets o targetetes.)  Exemple: També es poden realitzar jocs com el veig-veig, les paraules encadenades, jocs amb targetes de lletres, etc.

3r Identificació visual del grafema a treballar.

Els resultats i el temps necessari per realitzar aquesta tasca presentaran gran disparitat entre uns grafemes i altres, ja que els nens dislèxics solen tenir problemes en adquirir alguns grafemes / fonemes concrets, normalment visualment semblants i amb característiques auditives similars. Per tant, es treballarà amb més rellevància la discriminació visual en els casos que es consideri necessari.

Exemple: El joc del detectiu: consisteix a identificar i atrapar totes les síl·labes o lletres que nosaltres li proposem. Per exemple se li escriuen diverses síl·labes entre les que predominen el grafema que s’està treballant i ell / a ha d’envoltar totes les que continguin aquesta lletra. O se li demana directament que busqui “di”, després “ed”, després “dedo”.

Exemple: Si voleu plantejar-li que detecti les síl·labes que nosaltres llegim malament, és a dir, li anem llegint nosaltres diverses síl·labes, havent-li advertit que fallarem en un nombre determinat d’elles, i ell / a haurà de detectar en quines fallem, per la qual que cal que estigui molt atent.

4t Un cop realitzat el treball de discriminació i consciència fonològica del so passarem a la lectura, en primer lloc, de síl·labes directes i, posteriorment, de inverses i altres construccions sil·làbiques.

Exemple: Podem escriure nosaltres mateixos diverses síl·labes amb el grafema a treballar i que el nen / a les vagi llegint 1-1 acord les anem escrivint.

Per realitzar aquesta activitat cal tenir en compte:

 • Primer s’aprenen les síl·labes directes; da, de, di, do, du, després passem a les inverses: ad, ed, id, od, ud i, només quan les dues anteriors estan refermades, fem servir estructures més complexes com sad, ded, dit, dra, dor, drul …
 • Primer es faran llistes i lectures de cada estructura per separat i després es barregen tant les diferents estructures apreses com les diferents grafies que ja hem treballat.
 • Podem utilitzar llistes com les que apareixen en els exercicis tipus, en què progressivament s’aniran incloent les lletres que anem treballant.
 • Un cop treballades totes les estructures sil·làbiques i tots els grafemes / fonemes, podem utilitzar frases curtes amb les estructures sil·làbiques i grafemes que hem treballat.

5è Escriptura de síl·labes i paraules. Finalment passarem a l’escriptura de paraules amb els grafemes que estem treballant.

Exemple: Donar diverses imatges, targetes o objectes i que el nen / a escrigui el seu nom.

Exemple: Realitzar un dictat de síl·labes o paraules, començant per les diferents lletres que hem après de manera aïllada, és a dir, el so de cada grafema, després li dictem diverses síl·labes amb tals fonemes i posteriorment paraules formades per la combinació de les síl·labes treballades . Exemple: També podem jugar a endevinar en què ha pensat l’altre. Per a això, li demanarem que escrigui el nom d’un objecte visible en el context sense que ho vegem i viceversa, després hem de endevinar que creiem que ha anotat l’altre i al final ensenyar el que havíem escrit. (Serveix qualsevol joc que li faci escriure alhora que es diverteix).

Aquest procediment ens servirà perquè el nen / a dislèxic assimili adequadament cada grafema / fonema de manera aïllada, de manera que establirem una adequada base lectoescriptora.

Començarem realitzant els exercicis amb una determinada grafia i progressivament s’aniran barrejant les diferents lletres apreses en aquestes activitats.

Aquest tipus d’exercicis es realitzaran únicament mentre el nen / a cometi errors, ja que un cop superada cada part es farà més èmfasi en les següents fases del procés.

Tipus d’exercicis per el treball de la lletra “d”.

1r Discriminació auditiva

Encercla els dibuixos que tinguin el so / d / en el seu nom

Pinta els objectes que portin el següents sons (da, de, di, do, du) corresponents a cada fila.

Escriu la part del so / d / que estigui en el nom de cadascuna d’aquestes imatges: da, de, di, do, du.

Altres exercicis podrien ser: 

 • Separa o classifica les següents imatges en dos grups, els que tenen el so / d / en el seu nom i els que no en tenen.
 • Digues si les paraules, escoltades oralment, tenen o no el so / d /.

2n Consciència fonològica 

Fes una creu per cada lletra o so que tinguin els noms dels següents dibuixos i titlla de vermell la creu que correspongui al so / d /. Després separa les creus en cercles segons les síl·labes a les que corresponguin, és a dir, separant les síl·labes de cada paraula. Per exemple:

També es poden dur a terme qualsevol dels exercicis de consciència fonològica proposats en aquest apartat: Com ajudar el meu fill dislèxic? 

3r Identificació visual 

Amb quadres com els següents, començant per grafemes, després síl·labes i, finalment, paraules, li podem demanar que trobi la grafia similar al model donat.

 Exemple: Troba i encercla la llera “d”
Exemple: Troba i encercla les síl·labes que continguin lletra “d”

Exemple: Troba i encercla totes les paraules iguals al model: “dedo”

4t Lectura

Començarem per la lectura de síl·labes, fins arribar a les paraules i, finalment, al text. Utilitzarem la següent progressió d’estructures sil·làbiques i es podran combinar tant minúscules com majúscules:

Síl·labes

Paraules i pseudoparaules

Oracions

5è Escriptura 

Escriu el nom dels següents objectes

Altres exercicis d’escriptura, tant lliure com dirigida, que podem realitzar són:

 • Escriu cinc paraules que comencin per la lletra d.
 • Dictat de sons, síl·labes, paraules o oracions.
 • Escriu cinc paraules que tinguin la síl·laba “dro”.
 • Escriu cinc noms de persones que portin el so / d /.
 • Exercicis de còpia i d’escriptura lliure mitjançant binomis.
 • Etc.

Exemple: Llegeix i copia les següents oracions

Exemple: Escriu una oració amb cada binomi  

Aquest procediment serveix per a l’aprenentatge i / o assimilació de certs fonemes que el nen / a dislèxic no assimila mitjançant la instrucció ordinària. Els exercicis proposats són mers exemples, ja que es poden variar d’acord amb les necessitats plantejades pel subjecte i la creativitat de l’adult.

Un cop realitzats tots els exercicis o passos del procediment, es passaria a un altre fonema diferent i entre els treballats s’anirien combinant en les diverses activitats.

Font: www.ladislexia.net