Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Què són les adaptacions curriculars individualitzades A.C.I?

Actualment, davant d’un paradigma basat en l’alumne com a centre del problema en les dificultats d’aprenentatge educatiu hem arribat a un nou concepte on es parla de subjectes amb necessitats educatives especials. Sota aquest prisma, es posa l’ènfasi en la idea que és el sistema educatiu el que ha de posar els mitjans necessaris per donar resposta a les necessitats d’aquests nens. El context és ara més ampli, no es considera que l’origen del problema està en l’alumne, sinó que s’analitza la interacció d’aquest amb la institució escolar per donar resposta a les necessitats que ell plantegi.

El concepte de necessitats educatives especials (n.e.e) ens porta, d’altra banda, a considerar que tots els alumnes tenen les seves pròpies necessitats educatives (siguin especials o no). D’aquesta manera, els alumnes es trobarien dins d’un continu en el qual anirien apareixent graus d’especificitat cada vegada majors en les necessitats. Aquesta concepció educativa està basada en els principis de normalització, individualització i integració.ACI FOTO

El currículum dels subjectes amb n.e.e., no pot ser altre que el currículum ordinari de l’ensenyament obligatori, realitzant-hi les oportunes adaptacions, més o menys específiques, per atendre les diferències que presenten alguns subjectes. És en aquest àmbit en que es planteja el concepte d’adaptacions curriculars.

Les adaptacions curriculars són estratègies educatives per facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge en alguns alumnes amb necessitats educatives específiques. Aquestes estratègies pretenen, a partir de modificacions més o menys extenses realitzades sobre el currículum ordinari, ser una resposta a la diversitat individual independentment de l’origen d’aquestes diferències: historial personal, historial educatiu, motivació i interessos, ritme i estil d’aprenentatge.

D’una banda, es tracta d’una estratègia de planificació i d’actuació docent per respondre a les necessitats de cada alumne. Però, alhora, es tracta d’un producte, ja que és una programació que conté objectius, continguts i avaluacions diferents per a uns alumnes, i fins i tot organitzacions escolars específiques, orientacions metodològiques i materials adequats.

En sentit ampli, una adaptació curricular s’entén com les successives adequacions que, a partir d’un currículum obert, realitza un centre o un professor per concretar les directrius proposades per l’administració educativa, tenint present les característiques i necessitats dels seus alumnes i del seu context.

En sentit restringit, el concepte d’adaptació curricular es refereix a aquelles adequacions d’índole més específica que es realitzen pensant, exclusivament, en els alumnes amb necessitats educatives especials que no són necessàries per a la resta dels alumnes. Les Adaptacions curriculars s’han de dur a terme en qualsevol centre educatiu (centres públics, privats o concertats) i en qualsevol nivell educatiu (Infantil, Primària o Secundària Obligatòria). A més l’elaboració de les ACI es realitzarà dins del procés ordinari de planificació de l’acció educativa del centre.

Bibliografia.

Orjales Vila, I., Dèficit d’atenció amb hiperactivitat. `Manual per a pares i educadores`. Editorial CEPE. (1999)

Font: http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/que-son-las-adaptaciones-curriculares-individualizadas-aci.html