Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

Sospites d’una dislèxia

La dislèxia està considerada un dels trastorns de l’aprenentatge més freqüents i que més preocupa a les famílies dels nens que la manifesten, donat que té una forta repercussió en el rendiment acadèmic del nen. Si l’escola i els pares tenen sospites, poden consultar diversos protocols de detecció que es poden aconseguir de manera fàcil i gratuïta per internet. Aquests protocols ajudaran a detectar  les senyals d’alerta i poder així derivar a l’especialista amb la finalitat de realitzar una valoració més exhaustiva i  una intervenció més  adequada. Cal inserir que, com més aviat s’intervingui, millor serà el pronòstic en etapes futures, a més d’ajudar a prevenir en un futur possibles seqüeles emocionals, de desmotivació i  de fracàs escolar que pugui manifestar elfoto dislexia nen o l’alumne.

Els signes de la dislèxia es poden detectar en etapes precoces però no és fins els 7 o 8 anys que no s’estableix un diagnòstic, donat que és en aquestes edats on es comencen a consolidar els processos de la lectoescriptura. Això no vol dir que no es puguin detectar les dificultats i que no es pugui realitzar la intervenció.

A continuació, us presentem un llistat amb indicadors de la Dislèxia que poden aparèixer a partir dels primers anys d’escolarització.. És important tenir en compte, que aquests senyals serveixen perdetectar però no per diagnosticar ja que això ho ha de valorar l’especialista.

 1. Etapa d’educació infantil i primers cursos d’educació primària:

És en aquesta etapa on s’aprèn a llegir i escriure.

 • Trastorns de pronunciació
 • Dificultats per aprendre i utilitzar el nom dels colors, de les lletres, dels nombres…
 • Es pot donar un retard en l’adquisició del llenguatge parlat.
 • Es confonen paraules de sons similars
 • Dificultats en els ritmes
 • Dificultat per associar so i lletra
 • Gran dificultat per lletrejar i per manejar mentalment els sons de les paraules
 • Dificultats per mantenir l’ordre seqüencial d’una paraula amb més d’una síl·laba. Exemple: pel·lícula/ pecul.lila
 • Lectura molt lenta, feixuga i forçada amb pauses, repeticions de paraules, rectificacions, etc.
 • Especial dificultat per la lectura de paraules poc conegudes
 • Comprensió lectora més ben preservada que la mecànica
 • Escriptura amb grafia pobre
 • Errors d’ortografia natural ( canvien els sons de les paraules, uneixen paraules…)
 • Dificultats per memoritzar seqüències verbals
 1. Etapa del cicle superior d’educació primària i inicis de l’educació secundària

 

 • Gran dificultat per aplicar les normes ortogràfiques
 • Escriptura deficient amb dificultats per estructurar i organitzar un text o discurs
 • Lectura lenta i poc automatitzada en el que li suposa un gran esforç
 • Poc domini de les taules de multiplicar
 • Repercussió variable en la comprensió lectora donat que ha de fer un esforç afegit en la mecànica lectora
 1. Adolescència i edat adulta

 

En aquestes edats poden acabar desenvolupant una lectura funcional però amb poca velocitat i automatització. També mantenen el poc domini ortogràfic.

.

Per acabar, cal tornar a inserir en la importància de no esperar. Tot i no poder fer un diagnòstic, la intervenció precoç serà de gran ajuda donat que afavorirà un millor pronòstic. La família és un pilar important per ajudar a que l’evolució sigui més favorable. Una vegada es pugui fer el diagnòstic, aquest, serà de gran utilitat per poder establir les intervencions i les ajudes necessàries també a l’escola.