Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

QUINES DIFICULTATS PRESENTEN ELS NENS AMB UN TRASTORN DEL LLENGUATGE (TDL)?

Llibre de referència : Per què em costa tant aprendre? Anna Sans

S’entén per trastorn del llenguatge (TDL) la diferència significativa entre les capacitats cognitives del nen i les seves competències lingüístiques, interferint d’aquesta manera en els seus aprenentatges.

Segons la classificació de Rapin i Allen, el TDL es subdivideix en tres apartats:

1. En relació a les dificultats en l’expressió del llenguatge trobem aquells nens que presenten dispràxia verbal. Es caracteritzen per mostrar una parla poc fluïda amb dificultats importants en l’articulació, podent esdevenir una nul.la emissió del llenguatge. Tot i tenint aquestes dificultats a nivell d’expressió, la comprensió la solen tenir preservada, amb la qual cosa el nen amb dispràxia verbal entén el llenguatge però a l’hora d’evocar el què vol dir és on sorgeixen les dificultats.

Per altra banda dins les dificultats d’expressió també trobem  el trastorn de programació fonològica. Els nens amb aquesta dificultat presenten una parla una mica més fluïda respecte la dispràxia verbal però igualment costa entendre’ls. Poden emetre els sons correctament  de paraules curtes però no quan es tracta de paraules més complexes i d’oracions. Tot i tenint dificultats en l’àrea expressiva, la comprensió de llenguatge sol estar dins la normalitat.

2. En el grup de les dificultats tan en la comprensió com en l’expressió del llenguatge, trobem aquells nens que mostren un trastorn fonològic/sintàctic o un dèficit mixt expressiu/comprensiu caracteritzat  per mostrar una parla poc intel·ligible, una expressió molt limitada d’ oracions curtes, agramaticals i amb omissió de nexes.  A més mostren una comprensió alterada però en menys grau que l’expressió. També trobem  l’agnòsia auditiva/verbal o sordesa verbal. Aquest trastorn no es gaire freqüent i el seu pronòstic no és gaire favorable degut a que la comprensió està greument afectada i l’ expressió és molt limitada o totalment absent.  En molts d’aquests casos acaben utilitzant un sistema alternatiu de comunicació (llenguatge de signes).

3. Finalitzant la classificació dels TEL trobem aquells trastorns que afecten al processament central del llenguatge com ara el trastorn lèxic/sintàctic i el semàntic/pragmàtic. En el primer, les dificultats  sorgeixen quan el nen/a no pot recuperar  el lèxic, és a dir, li costa trobar la paraula adequada a una determinada situació. A més, presenten alteracions en l’organització del discurs tot i mostrant una fluïdesa i articulació normal. La sintaxi és pobra i la comprensió davant els enunciats complexes i preguntes obertes és escassa.

Respecte el trastorn semàntic/pragmàtic l’alteració es troba en l’ús comunicatiu del llenguatge. Són nens que presenten una fluïdesa, articulació i estructura gramatical normal però el contingut del discurs sol ser buit i estar fora de context . A més, es habitual que utilitzin frases fetes mostrant una aparença de discurs similar al de l’adult. Tot i així,  la comprensió d’enunciats complexos i preguntes obertes estan alterades.

Per acabar, la intervenció  dependrà de les característiques personals del nen i de la gravetat del trastorn. S’ha de tenir en compte que abans d’intervenir-hi s’ha d’ establir un bon vincle  amb el nen. Pel que fa al material de treball, s’ha d’adaptar en funció de les seves dificultats i motivació de cada nen.

A continuació es mostren algunes fitxes per a  treballar diferents aspectes del llenguatge.

Fitxa 1-Consciència fonològica

Fitxa 1-Consciència fonològica

Fitxa 2-Vocabulari i categorització

Fitxa 2-Vocabulari i categorització

Fitxa 3-Les historietes són molt útils perquè el nen/a amb dificultats en organitzar el discurs aprengui a seqüenciar i a fer ús de connectors (després…) per tal de millorar la seva fluïdesa.

Fitxa 3-Les historietes són molt útils perquè el nen/a amb dificultats en organitzar el discurs aprengui a seqüenciar i a fer ús de connectors (després…) per tal de millorar la seva fluïdesa.

Per extreure fitxes sobre consciència fonològica podeu visitar el següent enllaç: http://www.xtec.cat/serveis/creda/a8924081/pagina7.htm