Sospites d’una dislèxia

Sospites d’una dislèxia

La dislèxia està considerada un dels trastorns de l’aprenentatge més freqüents i que més preocupa a les famílies dels nens que la manifesten, donat que té una forta repercussió en el rendiment acadèmic del nen.

Si l’escola i els pares tenen sospites, poden consultar diversos protocols de detecció que es poden aconseguir de manera fàcil i gratuïta per internet. Aquests protocols ajudaran a detectar  les senyals d’alerta i poder així derivar a l’especialista amb la finalitat de realitzar una valoració més exhaustiva i  una intervenció més  adequada. Cal inserir que, com més aviat s’intervingui, millor serà el pronòstic en etapes futures, a més d’ajudar a prevenir en un futur possibles seqüeles emocionals, de desmotivació i  de fracàs escolar que pugui manifestar elfoto dislexia nen o l’alumne.

Quan podem detectar una dislèxia? 

Els signes de la dislèxia es poden detectar en etapes precoces però fins els 7 o 8 anys que no s’estableix un diagnòstic, donat que és en aquestes edats on es comencen a consolidar els processos de la lectoescriptura. Això no vol dir que no es puguin detectar les dificultats i que no es pugui realitzar la intervenció.

A continuació, us presentem un llistat amb indicadors de la Dislèxia que poden aparèixer a partir dels primers anys d’escolarització.. És important tenir en compte, que aquests senyals serveixen perdetectar però no per diagnosticar ja que això ho ha de valorar l’especialista.

 1. Etapa d’educació infantil i primers cursos d’educació primària:

És en aquesta etapa on s’aprèn a llegir i escriure.

 • Trastorns de pronunciació
 • Dificultats per aprendre i utilitzar el nom dels colors, de les lletres, dels nombres…
 • Es pot donar un retard en l’adquisició del llenguatge parlat.
 • Es confonen paraules de sons similars
 • Dificultats en els ritmes
 • Dificultat per associar so i lletra
 • Gran dificultat per lletrejar i per manejar mentalment els sons de les paraules
 • Dificultats per mantenir l’ordre seqüencial d’una paraula amb més d’una síl·laba. Exemple: pel·lícula/ pecul.lila
 • Lectura molt lenta, feixuga i forçada amb pauses, repeticions de paraules, rectificacions, etc.
 • Especial dificultat per la lectura de paraules poc conegudes
 • Comprensió lectora més ben preservada que la mecànica
 • Escriptura amb grafia pobre
 • Errors d’ortografia natural ( canvien els sons de les paraules, uneixen paraules…)
 • Dificultats per memoritzar seqüències verbals
 1. Etapa del cicle superior d’educació primària i inicis de l’educació secundària

 •  Gran dificultat per aplicar les normes ortogràfiques
 • Escriptura deficient amb dificultats per estructurar i organitzar un text o discurs
 • Lectura lenta i poc automatitzada en el que li suposa un gran esforç
 • Poc domini de les taules de multiplicar
 • Repercussió variable en la comprensió lectora donat que ha de fer un esforç afegit en la mecànica lectora
 1. Adolescència i edat adulta

 En aquestes edats poden acabar desenvolupant una lectura funcional però amb poca velocitat i automatització. També mantenen el poc domini ortogràfic.

Què recomanem a Centre PiP (Psicologia i Pedagogia)?

En el nostre centre, la nostra recomanació té en compte les característiques individuals de cada persona. No obstant això, destaquem la importància de no esperar per iniciar una reeducació psicopedagògica. Tot i no poder fer un diagnòstic, la intervenció precoç serà de gran ajuda per a afavorir un millor pronòstic i minimitzar els possibles problemes emocionals derivats.

Així mateix, davant adolescents i alumnes de batxillerat en què hi ha una sospita important, la intervenció és summament necessària. Hi hagi o no diagnòstic, és convenient treballar per poder augmentar la fluïdesa lectora i minimitzar els errors ortogràfics. Així mateix, en aquestes edats, l’aspecte emocional adquireix una major rellevància. Per això, realitzar una avaluació i poder determinar el diagnòstic, els ajuda a entendre el que els passa.

Per més informació podeu escriure a: info@centrepip.com 

Deixa un comentari

Call Now Button